INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Od INTEGRALOG CZ s.r.o. 

 

1. ÚVOD 

Tato informace o ochraně osobních údajů (Informace) se vztahuje na poskytnutí informací o ochraně a způsobu zpracování Vašich osobních údajů, jakož i dotazníků, ve kterých se osobní údaje shromažďuje, zpracovává a poskytuje INTEGRALOG CZ s.r.o. (Společnost) při své činnosti. 

Osobní údaje, ke kterým se vztahuje tato Informace jsou všechny údaje, které se vztahují na Vás jako jednotlivce, jehož totožnost je zjištěna nebo se může zjistit (dotazník) s tím, že je jednotlivec, jehož totožnost se může zjistit je fyzická osoba, kterou lze identifikovat přímo nebo nepřímo (např. cestou jména, identifikačního čísla, adresy bydliště nebo e-mail adresy). Zpracováním osobních údajů se rozumí každý postup nebo soubor postupů, které se provádějí na osobních údajích, ať už automatizovanými (počítačovými) nebo neautomatizovanými prostředky jako jsou sbírání, zaznamenávání, organizování, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změny, vyhledávání, provádění náhledu, srovnávání, odkrývání přenosem, šířením nebo dáváním k dispozici jiným způsobem, harmonizace nebo kombinování, omezování, mazání nebo ničení osobních údajů. 

Zpracování a ochrana Vašich osobních údajů, které zpracovává naše Společnost se provádí v souladu s touto Informací a v souladu s Obecnou vyhláškou o ochraně údajů (GDPR) a Zákonem o plnění Všeobecné vyhlášky o ochraně údajů.  

V souvislosti s aplikací uvedených předpisů, jakož i ohledně Vašeho podrobného informování o způsobu zpracování  a ochrany Vašich osobních údajů, které zpracováváme, uvádíme v této Informaci informace o druhu osobních údajů, které shromažďujeme, důvodu jejich zpracování, právním základě pro jejich zpracování, zpracování Vašich osobních údajů cestou video dohledu, osobách se kterými bychom je mohli sdílet, způsobu a době jejich hlídání a ochraně, dále o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o postupu Společnosti v případě porušení osobních údajů, které zpracovává. 

 

2. O NÁS 

INTEGRALOG CZ s.r.o., identifikační číslo (IČ): 094 98 869, je společnost s ručením omezením zapsaná v Městském soudu v Praze, spisová značka C337150. Sídlo společnosti je na adrese Radlická 663/28, 150 00 Praha 5. Společnost především nabízí služby uskladnění a odesílání zboží s tím, že naším cílem je našim obchodním partnerům poskytnout kompletní servis od dovozu zboží z místa jeho vzniku nebo nákupu, přes proclení, uskladnění, manipulaci, až k distribuci a samozřejmě včetně zpětné logistiky (Služby). 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, na které se vztahuje tato Informace Společnost působí jako správce zpracování, což znamená, že samostatně rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů. 

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME 

 

Při poskytování Služeb, které provádíme pro naše obchodní partnery, jakož i v situacích, kdy to od nás vyžadují platné předpisy, Společnost shromažďuje a zpracovává určité osobní údaje, které potřebujeme pro plnění uvedených závazků. Rovněž shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje našich potencionálních obchodních partnerů a osob, se kterými spolupracujeme při plnění našich závazků, jakož i osobní údaje našich zaměstnanců a osob, které kandidují na práci v naší Společnosti. 

V podnikání naší Společnosti se zvláštní pozornost věnuje tomu, aby se veškeré osobní údaje shromažďovaly v nejmenší potřebné míře a vždy v souladu s účelem, pro který se shromažďují, jakož i aby se tyto údaje uchovávaly v nejkratší povolené době, respektive do vypršení termínů předepsaných pozitivními předpisy České republiky a aby během zpracování a uchovávání vždy byly adekvátně ochráněny.  

Zejména upozorňujeme na to, že shromažďování určitých osobních údajů je nezbytné pro realizaci některých Služeb, které vykonáváme pro naše partnery, jakož i pro jednání naší Společnosti v souladu s platnými předpisy, takže nedostupnost těchto osobních údajů vyvolaná jejich nevčasným doručením naší Společnosti může znemožnit naší Společnosti poskytnutí uvedených služeb a může vést i k tomu, že naše Společnost odmítne provést službu.  V každé takové situaci Vás včas upozorníme na možnost uvedených následků. 

V určitých situacích, kdy v souvislosti s poskytováním Služeb našim partnerům budeme muset kontaktovat nebo angažovat určité třetí osoby, a to po dohodě s partnerem (např. účetní, revizory, konzultanty, banky, znalce, notáře, daňové poradce), takové třetí osoby by ohledně zákonných ustanovení, která jsou platná pro jejich podnikání mohli požadovat od naší Společnosti doručení osobních údajů, které jsme získali od našich partnerů. Takovým třetím osobám poskytneme podle našeho uvážení o diskrétnosti požadované osobní údaje, kromě tehdy, pokud nám partner nedal předem výslovný zákaz, abychom takto postupovali. S ohledem na uvedené, jestliže existují jakékoliv třetí osoby, u kterých si nepřejete, abychom jim doručili Vaše osobní údaje prosíme Vás, abyste nás o nich co nejdříve informovali.  

Zdůrazňujeme také, že v případě, kdy některé z osobních údajů, které jsou uvedené v tomto bodě Informace získáme od osoby, která není respondentem, na kterou se tyto osobní údaje vztahují, takové osobní údaje zpracováváme a chráníme stejným způsobem jako ty, které jsou shromážděny přímo od respondentů.  

Předpokládáme, že osobní údaje, které nám zpřístupnila jakákoliv osoba, na kterou se tato Informace vztahuje, a které nepředstavují osobní údaje osoby, která nám je předává, jsou přesné a touto osobou zpracovány způsobem stanoveným Obecným ustanovením o ochraně údajů a dalších platných předpisů platných zákonů. Uvedený předpoklad nebudeme samostatně ověřovat, kromě pokud pro určité osobní údaje není uvedeno jinak v této Informaci. 

V pokračování tohoto bodu se podrobně uvádějí osobní údaje, které naše Společnost shromažďuje a zpracovává. 

 

1. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  

Při poskytování Služeb především shromažďujeme osobní údaje našich obchodních partnerů (kupců a uživatelů Služeb) fyzických osob a ředitelů, ostatních zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků a poradců kupců naších partnerů, právnických osob, jakož i jiných osob spojených s nimi (např. jejich akcionářů, členů, jakož i osob spojených s těmito osobami). Osobní údaje, které od těchto osob shromažďujeme se vztahují k: jejich jménu a příjmení, adrese bydliště (pobytu) nebo sídla, osobním identifikačním, registračním nebo jiným odpovídajícím číslům, pod kterými jsou zavedené v oficiálním rejstříku, místu a datu narození nebo založení, jejich funkcím, číslům telefonů, mobilů nebo telefaxů, e-mail adresám, údajům o bankovních účtech, jakož i ke všem ostatním údajům, které jsou relevantní pro jednotlivé transakce spojené s poskytováním Služeb.  

Rovněž v souvislosti s poskytováním Služeb shromažďujeme určité osobní údaje třetích osob, abychom měli možnost poskytovat Služby adekvátním způsobem nebo abychom mohli uskutečnit svá práva vůči obchodním partnerům. Tyto třetí osoby zahrnují: úřední osoby, účetní, revizory, daňové poradce, zmocněné překladatele, znalce, notáře, poskytovatele IT služeb, kupce našich zákazníků, návštěvníky našich prostor, jakož i jejich ředitele, ostatní zástupce, zaměstnance, kontaktní osoby, převozce, spolupracovníky, poradce, akcionáře a členy a s nimi spojené osoby. Osobní údaje, které od těchto osob shromažďujeme se vztahují na: jejich jméno a příjmení, adresy bydliště (pobytu) nebo sídla, osobní identifikační, registrační nebo jiné odpovídající číslo pod kterým jsou uvedené v úředních registrech, jejich funkce, čísla telefonů, mobilů nebo telefaxů, e-mail adresy, jakož i veškeré ostatní údaje, které jsou relevantní pro jednotlivou transakci spojenou s poskytnutím našich Služeb. 

 

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME V RÁMCI ČINNOSTI SPOLEČNOSTI 

Abychom zajistili fungování naší Společnosti nezbytné pro efektivní poskytování našich služeb, v naší činnosti vstupujeme do vztahů s třetími osobami, které nám poskytují určité služby, které potřebujeme k úspěšnému provádění naší činnosti. Takové třetí osoby zahrnují účetní, revizory, daňové poradce, notáře, poskytovatele IT služeb, překladatele, znalce, konzultanty a ostatní pracovní partnery a v případě, že spolupracujeme s právnickými osobami pak jejich ředitele, ostatní zástupce, zaměstnance, kontaktní osoby, převozce, spolupracovníky a poradce těchto osob a další osoby spojené s nimi (např. jejich akcionáře, členy, jakož i osoby spojené s těmito osobami). 

Osobní údaje, které od uvedených osob shromažďujeme se vztahují na: jejich jméno a příjmení, adresu bydliště (pobytu) nebo sídla, osobní identifikační, registrační nebo jiné odpovídající číslo pod kterým jsou uvedeny ve služebních registrech, jejich funkce, čísla telefonů, mobilů nebo telefaxů, e-mail adresy, údaje o bankovních účtech a ostatní údaje potřebné pro placení služeb, jakož i veškeré ostatní údaje, které jsou relevantní pro obchodní vztah s jednotlivými obchodními partnery.  

U rámci našeho podnikání se účastníme řady odborných a obchodních konferencí, seminářů a podobných setkání, abychom stále zlepšovali naše odborné znalosti a kontakty v obchodní komunitě. Rovněž, nezávisle na uvedených setkáních, vzhledem k povaze naší práce s uvedenými účastníky obchodní komunity a jejich zástupci komunikujeme ústně, písemně a cestou e-mailu ohledně vytvoření, udržování a zlepšování obchodních kontaktů a vztahů. Při uvedené komunikaci s uvedenými osobami si vyměňujeme vizitky, e-maily, a také psanou korespondenci. V uvedené korespondenci dochází k shromažďování určitých osobních údajů z naší strany, které se vztahují na: jméno a příjmení, adresu bydliště (pobytu) nebo sídla, osobní identifikační, registrační nebo jiné odpovídající číslo pod kterým jsou uvedené osoby zapsané v úředních registrech, jejich funkce, jejich čísla telefonů, mobilů nebo telefaxu, e-mail adresy a ostatní údaje, které se obvykle vyměňují v popsané korespondenci. 

Uvedené osobní údaje, které shromažďujeme v rámci činnosti naší Společnosti, pečlivě ukládáme v odpovídající evidenci údajů, která nám umožňuje udržování a zlepšování komunikace s našimi obchodními partnery. Od každého obchodního partnera, kterému chceme poslat náš promoční materiál nebo jej kontaktovat v rámci jakékoliv marketingové akce naší Společnosti, si vyžádáme výslovný souhlas s používáním jeho osobních údajů pro uvedené účely.  

Ohledně zanesení údajů o svých členech do soudního registru Společnost bude od svých členů shromažďovat osobní údaje, které se vztahují na: jméno a příjmení, adresu bydliště (pobytu), osobní identifikační číslo, místo a datum narození, a činnosti/funkce, které provádějí.  

 

3. OSOBNÍ ÚDAJE SHROMÁŽĎENÉ OD ZAMĚSTNANCŮ, ČLENŮ VEDENÍ A V PROCESU ZAMĚSTNÁVÁNÍ  

Ohledně plnění svých závazku z pracovních vztahů, ve kterých je Společnost se zaměstnanci, Společnost od zaměstnanců shromažďuje následující osobní údaje: jméno a přímení, adresu bydliště (pobytu), osobní identifikační číslo, místo a datum narození, odborné vzdělání a zvláštní zkoušky a/nebo kurzy, které jsou podmínkou pro vykonávání práce (včetně certifikátu, licence apod.), činnosti/funkce které provádějí, čísla telefonů, mobilů nebo telefaxu, e-mail adresy, údaje o osobních dokladech (občanský průkaz, pas apod.), údaje o manželském stavu, údaje o počtu dětí a osob, které zaměstnanec vyživuje (včetně jmen a příjmení, adres bydliště (pobytu), osobní identifikační čísla a data narození těchto osob), údaje o bankovních účtech, veřejné a osobní listiny vydané od kompetentních osob, které se vztahují k zaměstnancům (potvrzení zdravotního a důchodového pojištění apod.) údaje o mzdách, dodatky ke mzdám a veškeré ostatní údaje, které zaměstnavatel musí vést o zaměstnancích. Uvedené údaje Společnost bude shromažďovat i od členů své správy, se kterými má uzavřenou pracovní smlouvu, zatímco od těch členů, se kterými má uzavřenou smlouvu o službě (manažerská smlouva) bude shromažďovat ty z uvedených údajů, které jsou potřebné pro plnění závazků Společnosti z těchto smluv.  

Zvláště zdůrazňujeme, že Společnost zpracovává i osobní údaje zaměstnanců a členů vedení, které se vztahují na jejich zdravotní stav. Tyto údaje se zpracovávají výlučně za účelem prověření, zda odpovídá zdravotní stav uvedených osob potřebám pracovního místa/funkce, které provádějí a nebude se poskytovat žádné třetí osobě, ani se nepoužije k žádnému jinému účelu. Rovněž Společnost zpracovává i osobní údaje zaměstnanců a členů vedení, které se týkají přestupkového postihu uvedených osob, kdy je tento postih učiněn v souvislosti s plněním práce/funkce ve Společnosti (např. přestupky, které tato osoba udělala při jízdě služebním vozem Společnosti). Tyto údaje se zpracovávají pouze a výlučně za účelem vykonávání práva Společnosti vycházejícího z pracovní smlouvy/manažerské smlouvy a eventuálních regresních požadavků Společnosti vůči těmto osobám a nebudou se poskytovat jakýmkoliv třetím osobám ani se nebudou využívat k jakýmkoliv jiným účelům.    

Během náborového procesu v naši Společnosti od potenciálních kandidátů na pracovní a jiná (např. studentské smlouvy, dobrovolnictví) místa shromažďujeme životopisy a ostatní doprovodnou dokumentaci (žádosti, přihlášky, doporučení, diplomy, certifikáty, potvrzení, rozhodnutí apod.) potenciálních kandidátů, které zpravidla obsahují jejich osobní údaje. Uvedenou dokumentaci přijímáme od kandidátů na základě konkurzů, které jsme inzerovali nebo prostřednictvím otevřených žádostí, údaje z nich prověřujeme ve veřejně dostupných databázích údajů, jakož i v ostatních veřejně dostupných pramenech. Rovněž, ohledně pomoci v procesu zaměstnávání (třídění a hodnocení kandidátů) existuje možnost, že naše Společnost může angažovat třetí osoby (zaměstnanecké agentury, vnější konzultanty) a s nimi sdílet osobní údaje získané od kandidátů. 

    

Osobní údaje, které od potenciálních kandidátů na pracovní a jiná místa se vztahují na: jejich jméno a příjmení, fotografie, adresu bydliště (pobytu), osobní identifikační číslo, místo a datum narození, údaje o současném i dřívějších pracovních místech, údaje o vzdělání, čísla telefonů, mobilů nebo telefaxů, e-mail adresy, jakož i veškeré ostatní údaje, které jsou relevantní pro zaměstnání, přičemž zvláště zvýrazňujeme údaje o zdravotním stavu kandidáta. Tyto údaje se zpracovávají pouze a výlučně za účelem prověření, zda uspokojuje zdravotní stav kandidáta potřeby pracovního místa/funkce, kterou provádí a nebudou se sdílet s jakoukoliv třetí osobou ani používat k jiným účelům. 

Od každého kandidáta, který nebude vybrán na konkrétní pracovní místo, na které se přihlásil, ale bude pro nás zajímavý pro plnění některého jiného pracovního místa v budoucnu, budeme požadovat výslovný souhlas s povolením ponechat si určitou dobu jeho osobní údaje ohledně konání budoucích konkurzů na práci, respektive obsazování jiného pracovního nebo jiného místa v naši Společnosti. 

 

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Společnost zpracovává výše uvedené kategorie osobního údajů k následujícím účelům, a to za účelem: 

 • Poskytování Služeb; 
 • Plnění zákonných závazků Společnosti; 
 • Umožňování řádného podnikání Společnosti; 
 • Udržování obchodních kontaktů; 
 • Plnění závazků Společnosti z obchodních vztahů a vztahů se členy vedení Společnosti; 
 • Zaměstnávání nových zaměstnanců a dalších osob ve Společnosti; 
 • Inzerování naší Společnosti a poskytování informací našim obchodním partnerům; 
 • Kontaktování subjektů, pokud je to potřebné a odpovídající (např. Když subjekty pošlou poptávky na poskytování našich Služeb); 
 • Vymáhání pohledávek Společnosti za provedené Služby. 

 

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů, s cílem naplnění výše uvedených účelů, obsahuje: 

 • Zpracování osobních údajů potřebných pro plnění smluvních závazů Společnosti vůči subjektu, nebo dále pro konání určitých činností podle požadavku subjektu před uzavřením smlouvy (v případě poskytování Služeb, v případě plnění jiných smluv, ve kterých je Společnost jednou stranou, včetně jednání ohledně uzavírání těchto smluv); 
 • Zpracování osobních údajů ohledně plnění zákonných závazků, které je Společnost nucena dodržovat (uchovávání účetních údajů, uchovávání údajů potřebných pro dodržování práv zaměstnanců v souvislosti s pracovním vztahem, (evidence o zaměstnancích, evidence o pracovní době apod.), což se odpovídajícím způsobem vztahuje také na členy vedení); 
 • Legitimní zájem Společnosti (kontaktování osob se kterými Společnost musí spolupracovat v souvislosti s poskytováním Služeb, udržování obchodních kontaktů); 
 • Výslovný souhlas subjektu (při posílání promočního materiálu Společnosti nebo konání jiných marketingových akcí Společnosti, a také v případě potenciálních zaměstnanců, kteří dávají svůj souhlas s uchováním jejich osobních údajů pro budoucí konkurzy na práci). 

 

6. VIDEO DOHLEDU 

Ohledně ochrany osob a majetku, který se nachází ve skladech a prostorách Společnosti určitý prostor Společnosti (sklady, vchod a určité chodby budovy správy) se natáčí dohledovými kamerami a takovým způsobem se shromažďují a zpracovávají osobní údaje (fyzický dohled zaznamenán na snímku) zaměstnanců, členů správy a ostatních osob angažovaných ze strany Společnosti (např. studenti, dobrovolníci), jakož i všech obchodních partnerů a ostatních návštěvníků v uvedených prostorech Společnosti. Osobní údaje získané video dohledem se používají pouze a výlučně k účelu uvedenému tímto bodem Informace.  

Před vstupem do místnosti, která se nalézá pod video dohledem, a to v každém případě před vchodem do perimetru snímání dohledové kamery, Společnost umístila upozornění, že je objekt, respektive jednotlivé prostory v něm a vnější povrch objektu pod video dohledem. Uvedené upozornění obsahuje jednoduchý a lehce srozumitelný obrázek s textem, kterým se subjektům poskytují následující informace: (i) že je prostor pod video dohledem, (ii) údaje o Společnosti, jako správci údajů a pověřenci pro ochranu osobních údajů, (iii) údaje o způsobu, účelu a právním základu zpracování příjemců, dále způsobu a době uchovávání osobních údajů, jakož i jeho pravidlech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Právo přístupu k osobním údajům shromážděným prostřednictvím video dohledu mají výlučně odpovědné osoby Společnosti, jako správce zpracování (členové vedení Společnosti, vedoucí skladu a osoba, která poskytuje IT služby Společnosti) a/nebo osoba, kterou uvedené osoby zmocní. Přístup k osobním údajům shromážděným prostřednictvím video dohledu mají i nadřízené státní orgány v rámci provádění činnosti ze svého zákonem určeného okruhu.  

Systém video dohledu musí být chráněn před přístupem nepovolaných osob použitím opatření ochrany uvedených pod bodem 11. této Informace. Rovněž, Společnost vytvořila automatizovaný systém zápisů pro evidování přístupu ke snímkům video dohledu, který obsahuje čas a místo přístupu, jakož i označení osob, kterými byl proveden přístup k údajům shromážděným prostřednictvím video dohledu.  

Snímky získané prostřednictvím video dohledu se automaticky přetáčejí ohledně uchování na disk, na kterém jsou uchovány a Společnost je v každém případě nebude uchovávat déle než šest měsíců, kromě pokud jsou tyto snímky jako důkaz v soudním, správním, arbitrážním nebo jiném stejně platném řízení nebo jeho delší uchování bude předepsáno zvláštním zákonem. 

 

7. PŘÍJEMCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Naše Společnost nebude přeposílat, umožňovat náhled nebo jiným způsobem činit dostupnými osobní údaje subjektů třetím osobám, s výjimkou osob uvedených v této Informaci a v případě kdy je tímto způsobem závazné postupovat v souladu se závaznými předpisy.  

Společnost Vaše osobní údaje může doručit nebo umožnit náhled do nich následujícím fyzickým a/nebo právnickým osobám:  

 • Orgánům státní moci (soudům a správním orgánům), zmocněným překladatelům, znalcům, daňovým poradcům, druhé straně v soudním nebo jiném řízení nebo zástupci/zmocněnci druhé strany v řízení, společnostem, které se zabývají odkupem pohledávek, a to vše za účelem poskytování Služeb a uskutečňování práv Společnosti v souvislosti se Službami; 
 • Poskytovatelům IT služeb angažovaných ze strany Společnosti ohledně udržování a ochrany informační technologie a informačních systémů Společnosti; 
 • Osobám angažovaným ze strany Společnosti pro vykonávání účetních a/nebo revizních služeb; 
 • Ostatním osobám uvedeným pod bodem 3. této Informace. 

 

8. PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 

Společnost v zásadě nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí (země, které nejsou členy Evropského hospodářského prostoru), u kterých Evropská komise nepotvrdila zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.  

V případě přenosu Vašich osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor zajistíme adekvátní úroveň ochrany osobních údajů subjektu použitím standardních klauzulí o ochraně osobních údajů ve smlouvě mezi Společností a manažerem nebo provádějícím zpracování osobních údajů ve třetí zemi, a kteréžto klauzule dáme ke schválení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), jakož i příslušnému dozorovému úřadu. 

 

9. OBDOBÍ PO KTERÉ UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE 

Osobní údaje neuchováváme déle než je nutné pro účel, ke kterému se osobní údaje shromažďují a dále zpracovávají, takže období uchování osobních údajů závisí na účelu ke kterému se osobní údaje shromažďují a zpracovávají. 

Účetní dokumentaci, tedy i všechny osobní údaje obsažené v ní, jsme povinni uchovávat po období 11 let. Rovněž veškeré smlouvy, ve kterých je Společnost stranou uchováváme, dokud neuplyne promlčecí lhůta našich nároků v souvislosti s jednotlivými smlouvami (zpravidla 3 roky od zániku smlouvy). 

Údaje, které shromažďujeme od svých zaměstnanců v souladu s pododdílem C. bod 3. této Informace a o kterých vedeme evidenci zaměstnanců, což je naše zákonná povinnost v souladu s platným chorvatským právem, jsme povinni uchovávat natrvalo. Rovněž, podle platného práva, jsme povinni uchovávat údaje z evidence o zaměstnancích, kteří jsou dočasně přerozděleni, o osobách na odborném vzdělávání, o řádných studentech  zaměstnaných prostřednictvím studentského servisu, o řádných žácích, kteří práci provádějí prostřednictvím studentských středoškolských institucí nebo institucí pro oborové vzdělávání, o osobách, které provádějí práci pro obecné blaho, jestliže jsou tyto zaměstnané některým z výše uvedených způsobů, nejméně šest let od přerušení jejich práce, zatímco údaje o pracovní době zaměstnanců jsme povinni uchovávat nejméně šest let, a to pro případě zjištění  pracovního sporu ve kterém by evidence o pracovní době mohla přispět uskutečnění práva zaměstnance z pracovního vztahu nebo v souvislosti s ním, také delší období, respektive do pravomocného ukončení takového sporu.    

Potom, kdy osobní údaje dále nejsou potřebné k provádění účelu, ke kterému byly shromážděny, zničíme je nebo anonymizujeme tak, že více nebude možná identifikace subjektu, na který se shromážděné osobní údaje vztahují. 

 

10. VAŠE PRÁVA PODLE PŘEDPISU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jako subjekt, jehož osobní údaje zpracováváme k účelům definovaným bodem 4. této Informace, s níže uvedenými výjimkami určenými předpisy o ochraně osobních údajů, informujeme Vás, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:  

 • Právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a jestliže je zpracováváme, právo na přístup k těmto osobním údajům, s možností získání kopie osobních údajů, které se zpracovávají (Právo subjektu na přístup k osobním údajům), a to v souladu s formulářem, který činí Přílohu 1 této Informace; 
 • Právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů (Právo na opravu), a to v souladu s formulářem, který činí Přílohu 2 této Informace. Prosíme Vás, abyste nás prostřednictvím uvedeného formuláře nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených pod bodem 13. této Informace udrželi informované o každé změně Vašich osobních údajů, které jsme shromáždili; 
 • Právo požadovat vymazání osobních údajů bez zbytečného odkladu (Právo být zapomenut) v souladu s formulářem, který činí Přílohu 3 Této Informace, jestliže:  
 • osobní údaje nejsou více potřebné k účelu, ke kterému jsou shromážděny, 
 • jste podali připomínku ke zpracování údajů shromážděných k legitimním účelům, 
 • je zjištěno nezákonné zpracování osobních údajů, 
 • se údaje musí vymazat ohledně dodržení právního závazku Společnosti předepsaného platným právem; 

S výjimkou výše uvedeného nemáte možnost požadovat vymazání Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto potřebné: 

 • ohledně uskutečnění práv na svobodu vyjadřování a informování, 
 • ohledně dodržení právního závazku v souladu s platným právem a pro potřeby veřejného zájmu, zvláště v oblasti veřejného zdraví, 
 • za účelem archivování ve veřejném zájmu, vědeckého nebo historického zkoumání, ke statistickým účelům, se závazným dodržením míry ochrany osobních údajů, 
 • za účelem stanovení, realizace nebo obhajoby právních nároků; 
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud Váš souhlas byl právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů s tím, že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, která se zakládala na souhlasu daného ze strany Společnosti; 
 • Právo požadovat omezení zpracování Vašich údajů, a to v případe (i) Vašeho zpochybňování přesnosti údajů za období, ve kterém se Společnosti umožňuje prověření přesnosti osobních údajů, (ii) nezákonné zpracování údajů bez nutnosti jejich vymazání, (iii) pokud vznesete námitku proti zpracování na základě našich oprávněných zájmů až do potvrzení, že naše oprávněné zájmy zpracování převyšuje Vaše zájmy, práva a svobody, (iv) dále jestliže osobní údaje nejsou více potřebné pro zpracování, ale Vy je požadujete ohledně uskutečnění/obhájení  právních požadavků (Právo na omezení zpracování), a v souladu s formulářem, který činí Přílohu 4 této Informace; 
 • Právo přenést osobní údaje jinému správci údajů, jestliže se zpracování zakládá na Vašem povolení nebo smlouvě, ve které jste stranou, a to přímým přenosem mezi Společností a jiným správcem zpracování, pokud je to technicky proveditelné (Právo na přenosnost údajů), a to v souladu s formulářem, který činí Přílohu 5 této Informace; 
 • Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud se zpracování zakládá na našem legitimním zájmu (Právo vznést námitku); 
 • Právo podat stížnost dozorovému orgánu odpovědnému za aplikaci a dodržování předpisů o ochraně osobních údajů (AZOP); 
 • Právo, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které se zakládá na automatizovaném zpracování, včetně vypracování profilu, který  má právní účinky, které se vztahuje na Vás nebo podobným způsobem má významný  vliv na Vás, kromě pokud je rozhodnutí: (i) potřebné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a Společností, (ii) povoleno právem Evropské unie nebo právem Republiky Chorvatsko a které rovněž  předepisuje odpovídající opatření ochrany práv a svobod a legitimního zájmu subjektu, (iii) zakládá se na Vašem výslovném povolení. V případech uvedených v tomto bodě pod (i) a (iii) Společnost provede odpovídající opatření k ochraně Vašich práv, svobod a legitimního zájmu tím, že Vám v každém případě zajistí právo na lidskou intervenci pracovníků Společnosti, právo vyjádření Vašeho stanoviska a právo na zpochybnění rozhodnutí Společnosti. 

Pokud se subjekt rozhodne uskutečnit některé z výše uvedených práv, Společnost na žádost subjektu, bez zbytečného odkladu, ale v každém případě v termínu jednoho měsíce od podání požadavku, subjektu nabídne požadované informace. Tento termín se může podle potřeby prodloužit o dodatečné dva měsíce, a to s ohledem na složitost a počet požadavků. Společnost bude informovat subjekt o každém takovém prodloužení v termínu jednoho měsíce od přijetí jeho požadavku, společně s důvody odkladu. Pokud má Společnost oprávněné pochybnosti o totožnosti osoby podávající žádost, může požádat o poskytnutí dalších informací nezbytných k potvrzení totožnosti odpůrce. 

Informace poskytnuté v souladu s požadavkem subjektu Společnost poskytuje bez náhrady, ale pokud jsou požadavky subjektu zjevně neopodstatněné nebo přehnané, zvláště kvůli jejich častému opakování, Společnost může: 

 • Požadovat rozumnou náhradu, maje na zřeteli administrativní náklady poskytování informací nebo postupování dle požadavku; 
 • Odmítnout postupovat dle požadavků. 

 

11. BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Ohledně plnění svých závazků v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů provádíme technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů, která jsou potřebná, aby se osobní údaje ochránily před případnou ztrátou, zničením, nepovoleným přístupem, nepovolenou změnou, nepovoleným zveřejněním a každým dalším zneužitím. 

Ohledně bezpečnosti ochrany osobních údajů jsme zajistili mechanismus na ochranu našeho počítačového systému, který mimo jiné používáme pro zpracování osobních údajů, ochranou před viry a jinými škodlivými programy a pro tento účel používáme antivirové, antispamové, antispywatové a antimalwarové programy, jakož i odpovídající firewal. Rovněž přístup k určitým osobním údajům (údaje o zaměstnancích Společnosti, údaje o kandidátech na práci) je fyzicky znemožněn všem zaměstnancům Společnosti, je umožněn pouze odpovědným osobám Společnosti.  

Také jsme podnikly i fyzická opatření ochrany počítačového a telekomunikačního zařízení, kterými uchováváme, zpracováváme a  přenášíme osobní údaje a tato opatření zahrnují: umístění uvedeného zařízení v chráněných prostorech s omezeným přístupem, ochranu počítačového systému používáním hesel na počítačích, které se používají k podnikání, existence backup systému počítačových údajů, angažování IT odborníků, kteří udržují a vyhodnocují účinnost technických opatření ochrany osobních údajů, dostupnost přístrojů pro hašení požáru s návodem k použití v bezprostřední blízkosti uvedených prostor.  

Všichni zaměstnanci Společnosti jsou školeni ve směrnicích zákonných přepisů o ochraně osobních údajů a o povinnosti jejich respektování a způsobu jejich provádění. 

 

12. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ K JINÝM ÚČELŮM 

V případě, že vznikne potřeba získaní Vašich osobních údajů k jinému účelu, odlišnému od některých z účelů výše uvedených v této Informaci, před začátkem takového zpracování Vám naše Společnost zašle novou informaci o tomto jiném účelu, ve které Vám poskytne informace o tomto jiném účelu a další potřebné informace, a pokud je to v souladu s relevantními právními předpisy potřebné, bude požadovat i Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů k jinému účelu. 

Upozorňujeme, že se může lišit obsah takové nové informace od této Informace, maje na zřeteli možné změny právních předpisů a obchodní praxe během času. 

 

13. POŠKOZENÍ, STIŽNOSTI A DOTAZY 

V případě poškození osobních údajů (situace poškození ochrany osobních údajů, která vede k případnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, nepovolaného sdílení nebo přístupu k osobním údajům přenesením, uchovaným nebo zpracovaným jiným způsobem) Společnost vyhodnotí zda riziko pro osobní údaje vzniklo kvůli poškození a bez zbytečného dokladu a pokud je to proveditelné, nejpozději do 72 hodin po zjištění tohoto poškození, bude informovat AZOP o poškození osobních údajů, kromě pokud je vyhodnocením rizika zjištěno, že není pravděpodobné, že poškození osobních údajů vyvolá riziko pro Vaše práva a svobody. 

Při posuzování existence a úrovně rizika Společnost vezme v úvahu druh poškození (ztrátu nebo nepovolaný přístup a/nebo kopírování údajů), typ, citlivost a množství údajů zasažených poškozením, zejména to, zda může narušení vést ke krádeži identity, jak snadné je identifikovat subjekt prostřednictvím údajů, na které se narušení vztahuje, jak závažné jsou důsledky porušení pro subjekt, zejména v závislosti na tom, zda se jedná o  citlivé údaje a způsobu narušeni, které může být náhodné ze strany správce/provozovatele zpracování nebo úmyslné ze strany třetí osoby, jakož i v závislosti na charakteristice subjektů a jejich počtu, na který se porušení vztahuje, a charakteristice Společnosti, jakožto správce údajů. Při posuzování rizik se Společnost bude řídit pravidly EU Agentury pro síť a informační bezpečnost (ENISA) o vyhodnocení dopadu poškození osobních údajů. 

Pokud nebude hlášení provedeno do 72 hodin, bude doprovázeno důvody zpoždění.  

V případě poškození osobních údajů, které v souladu s provedenou analýzou rizik, pravděpodobně vyvolají vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, Společnost Vás bude informovat o poškození osobních údajů, kromě pokud: 

 • jsou podniknuta odpovídající technická a organizační opatření ochrany a tato opatření jsou použita na osobní údaje zasažené poškozením osobních údajů, zejména taková, která činí osobní údaje nesrozumitelnými jakékoliv osobě, která k nim nemá oprávněný přístup, jako je enkrypce (šifrování),  
 • jsou podniknuta náhradní opatření, kterými se zajišťuje, aby více nebylo pravděpodobné, že dojde k vysokému riziku pro práva a svobody subjektů (Společnost zvládla podniknout kroky, kterými je znemožněno použití a další sdílení poškozených osobních údajů).  
 • by informování subjektů vyžadovalo nepřekonatelné úsilí (např. kontakty subjektů jsou ztraceny ohledně poškození, a toto je veřejně oznámeno nebo předáno subjektům). V tomto případě je nutné provést veřejné oznámení nebo podobný krok, kterým se subjekty informují stejně účinným způsobem. 

Pokud je to potřebné, informace o poškození Vám bude přenesena přímou komunikací (e-mail, dopis), oddělená od ostatních informací nebo pokud to není možné ohledně poškození, provede se veřejné oznámení nebo podobný krok, kterým se subjekty informují stejně účinným způsobem.  

Společnost bude dokumentovat všechna poškození osobních údajů, včetně skutečnosti spojené s poškozením osobních údajů, jeho následky a opatření podniknutá k nápravě škody. 

V případě jakýchkoliv dotazů, požadavků a připomínek se neváhejte obrátit na naši Společnost, nebo přímo na našeho pracovníka pro ochranu osobních údajů prostřednictvím následujících kontaktních údajů: 

 

INTEGRALOG CZ s.r.o. 

Radlická 663/ 28, 150 00 Praha 5 

  

K dispozici máte následující formuláře, které si můžete vyžádat jako formulář k vyplnění u našeho zmocněnce na výše uvedených kontaktech: 

 1. ŽÁDOST O PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM 
 2. ŽÁDOST O OPRAVU A/NEBO DOPLNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 3. ŽÁDOST O VYMAZÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 4. ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 1. ŽÁDOST O PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

Rovněž, pro dodatečné dotazy Vás odkazujeme na kontaktní údaje ÚOOÚ: 

 • Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 
 • Tel: 234 665 111 
 • E-mail: posta@uoou.gov.cz 

  

POLITIKA COOKIES 

Abychom zajistili správnou činnost našich stránek a zlepšili prohlížení jejich obsahu na Vašem počítači, připravujeme malé množství koláčků (Cookies). Mimořádně veliký počet webových stránek používá tyto nástroje v souladu s platnými předpisy, dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o elektronických komunikacích. Před uložením cookies na váš počítač jsme povinni požádat o váš souhlas. Jestliže vyberete, že si nepřejete stažení cookies na váš počítač, stránka se může i nadále prohlížet, ale některé její služby pro Vás nebudou dostupné. 

 

Co je úkolem cookies? 

Úkolem cookies, kterým jste povolili, aby se uložily do vašeho počítače znamená uložení vašeho nastavení, nastavení web stránky, vašeho preferovaného jazyka nebo adresy. Když po nějaké době opět navštívíte stejnou stránku internetového prohlížeče, který používáte, posílají se informace přizpůsobené vašim potřebám. 

V závislosti na definovaném úkole cookies ukládají široké spektrum informací, které mimo jiné zahrnují i osobní údaje. Nicméně, výlučně vy rozhodujete, které informace budou cookies ukládat. V nastavení vašeho internetového prohlížeče si můžete sami zvolit, zda žádosti o ukládání cookies schválíte nebo odmítnete. 

Znemožněním cookies možná nebudete moci využívat některé z funkcí na stránkách které navštěvujete. 

Druhy cookies 

Stálé cookies zůstávají v počítači po uzavření programu internetového prohlížeče. Stálé cookies zůstanou v počítači nebo v mobilním zařízení celé dny, měsíce, dokonce i roky a mají za účel uchovat stálé údaje jako jsou např. uživatelské jméno a heslo, abyste se nemuseli pokaždé znovu přihlašovat. 

Dočasné cookies mizí z počítače po uzavření internetového prohlížeče. S jejich pomocí se uchovávají dočasné údaje, jako jsou údaje, které uvádíte při online nákupu. 

Cookies z první stránky mohou být stálé nebo dočasné a uchovávají údaje, které budete znovu používat při následující návštěvě stránek, ze kterých jsou uchovány na vašem počítači. 

Cookies třetí strany nebo tzv. reklamní cookies se uchovávají ve vašem počítači, pokud používáte reklamy a inzeráty na stránce kterou navštěvujete a tato vás přesměruje na třetí stránku. Tento způsob je určen ke sledování používání internetu a k marketingovým účelům. 

Tato stránka využívá cookies za účelem zlepšení uživatelských zkušenosti, za účelem fungování stránek v kontextu bezpečnosti a za účelem činností, které návštěvník vybere samostatně (web forma pro posílání zpráv nebo vyhledávání služeb). Dočasné cookies se mažou, když opustíte internetový prohlížeč. Jejich jediný účel je zlepšit uživatelskou zkušenost po dobu návštěvy stránky. Stálé cookies nemají omezení a zůstávají ve vašem prohlížeči, dokud je ručně nevymažete. Získané údaje se využívají výlučně ke statistickým účelům. 

 

MĚŘENÍ NÁVŠTĚVNOSTI 

Naše stránka využívá servisy pro měření návštěvnosti Google Analytics. Takto získané údaje nemohou identifikovat návštěvníka stránek, ale všechny údaje se využívají výlučně pro statistické účely. Jestliže si přejete zakázat uvedeným servisům ukládání cookies, můžete to provést na následujícím odkaze: 

 

 

 

 

Podrobné popisy kontrol cookies pro jednotlivé prohlížeče: